Badanie „Perły Rynku FMCG – Premiery” przeznaczone jest wyłącznie dla producentów / dystrybutorów produktów, które nie są obecne w dystrybucji na rynku polskim.

The Survey “Pearls of the FMCG Market – New Products” is only for producers/distributors of the products which are not present in distribution on the Polish market.

DANE ZGŁASZAJĄCEGO:

imię i nazwisko / full name (pole wymagane)

stanowisko / position (pole wymagane)

nazwa firmy / name of producer/distributor/importer (pole wymagane)

typ działalności (pole wymagane)
producentdystrybutorimporteragencja marketingowa/PR

e-mail osoby zgłaszającej / e-mail (pole wymagane)

telefon osoby zgłaszającej / telephone (pole wymagane)

DANE PRODUKTU:

Rodzaj, marka i rynkowa nazwa produktu lub linii /Type, brand and market name of the product or line (pole wymagane)

Liczba nowych wariantów i ich nazwa, np. 3 smaki: malina, jagoda, porzeczka (dotyczy wyłącznie linii) / Number of new variants and their name, e.g. three scents: raspberry, blueberry, black berry (applies only to the product line)(pole wymagane)

Jakie produkt miał wsparcie marketingowe? /What marketing support had the product? (pole wymagane)

Nazwa producenta/dystrybutora/importera / Name of producer/distributor/importer (pole wymagane)
producentdystrybutorimporter

Kod EAN produktu (każdego wariantu w przypadku linii) / EAN code of the product (each variant in the case of line)(pole wymagane)

Data wprowadzenia produktu/linii na rynek (w okresie od 1.03.2019 do 1.03.2020) / Date of introduction of the product/line to the market
(in the period from 01.03.2019 to 01.03.2020) (pole wymagane)

Co się zmieniło w produkcie – na czym polega jego nowość? (proszę zaznaczyć rodzaj nowości i krótko ją opisać) / What has changed in the product – what is new about it?
(please select the type of novelty and describe it briefly)
(pole wymagane)
Nowy produktNowy wariantModyfikacja produktuZmiana opakowania

Prosimy o dołączenie zdjęcia produktu (min. 300 dpi, tiff/JPG na białym tle, max 2 MB). W przypadku linii produktów prosimy o zdjęcie zbiorcze przedstawiające wszystkie zgłoszone warianty! / Please attach the photo of the product (min. 300 dpi, tiff/JPG on white background). In the case of product line, please provide the collective photo presenting all submitted variants!(pole wymagane):

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRODUKT:

imię i nazwisko / full name (pole wymagane)

stanowisko / position (pole wymagane)

nazwa firmy / company name (pole wymagane)

e-mail osoby odpowiedzialnej za produkt / e-mail (pole wymagane)

telefon osoby odpowiedzialnej za produkt / telephone (pole wymagane)

Do weryfikacji zostaną przyjęte tylko zgłoszenia nadesłane wraz ze zdjęciem i uzupełnione o podpisane Oświadczenie, które przekaże Organizator bezpośrednio po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego. /

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany liczby i nazw kategorii po zebraniu zgłoszeń do badania oraz do nieutworzenia kategorii w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Uwaga: termin składania zgłoszeń upływa 28.02.2020 / the deadline for making submissions is 28.02.2020

sms/mmstelefone-mail